Algemene voorwaarden online verkoop

Artikel 1: Definities

 1. Vocaal Ensemble Sola Musica, gevestigd te Zwolle, KvK-nummer 76655385 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
 5. De locatiehouder is de verhuurder van een locatie waar het concert plaatsvindt.
 6. Het concert is een inspanningsverplichting van de verkoper waarvoor door de koper de betalingsverplichting wordt aangegaan.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten door of namens de verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. Tickets kunnen door een koper worden geboekt via de website van de verkoper.
 4. De door de verkoper geleverde ticket worden door de verkoper aan de koper ter beschikking gesteld.
 5. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper niet toegestaan:
  i. De tickets te verkopen aan derden dan wel de tickets op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
  ii. De tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen.
 6. Indien koper op enigerlei wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden van de verkoper, kan de verkoper de tickets ongeldig maken.
 7. De verkoper behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken tickets.
 8. Alle kosten worden bij de boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.
 9. Tickets geven slechts toegang tot het geboekte concert middels het tonen van de bevestigingsmail.

Artikel 3: Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webwinkel voldaan, tenzij dit op grond van een zwaarwegende reden niet mogelijk is. In dit geval betaald de koper binnen zeven dagen het verschuldigde bedrag aan de verkoper op zodanige manier dat de verkoper binnen zeven dagen het verschuldigde bedrag heeft ontvangen.
 2. Betaalt de koper niet, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.
 5. De verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om boekingen te weigeren van kopers, dan wel aanvullende voorwaarden aan boekingen te stellen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van de koper op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan koper mee te delen en zulks zonder dat de verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 3. De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van de tickets door de koper door welke oorzaak dan ook.
 4. Voor zover aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van de verkoper.